Societeit Amicitia de Zwarte Arend

Het bestuur van Amicitia de Zwarte arend

Formele taak en werkwijze van het bestuur staan omschreven in de Statuten van de Sociëteit.
De essentie is dat het bestuur door de leden wordt gemandateerd om dié randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn om de doelstelling van de Sociëteit te kunnen realiseren

  • Onderhoud van het gebouw
  • Kwaliteit van de Horeca
  • Evenementen die tot de verbeelding spreken
  • Een verantwoorde financiële huishouding

Dit zijn de  randvoorwaarden zonder welke de Sociëteit geen lang leven zou zijn beschoren.  

 

Leden van het bestuur

Het bestuur bestaat uit een President, een Secretaris, een Thesaurier en een aantal leden die ieder een bepaald aandachtsgebied hebben, zoals horeca, gebouw, evenementen, communicatie etc.  

Beleidsbeslissingen worden voorgelegd aan het bestuur waarna besluitvorming plaatsvindt op basis van meerderheid van stemmen.
Besluiten die het statutaire mandaat te boven gaan worden voorgelegd aan de Ledenraad.
 

President

De functie van President wordt vervuld door de Heer Henk Beckers.